تبلیغات
تمدن پرشکوه ایران باستان - جشن های باستانی ایران
این صفحه هنوز کامل نیست و در حال به روز رسانی می باشد


بهار :

نوروز - 1 فروردین  - نوروز 1389

روز امید ، روز شاد باش نویسی ، زادروز زرتشت - 6 فروردین - 

جشن سیزده بدر - 13 فروردین

جشن مجیدگان - 15 فروردین

جشن فروردینگان - 19 فروردین

جشن اردیبهشتگان - 3 اردیبهشت

گاهنبار میدیوزرم - 15 اردیبهشت

جشن ارغاسوان ، جشن گرما - 1 خرداد

جشن خردادگان - 6 خرداد

 

تابستان :

جشن آب پاشونک - 1 تیر

جشن نیلوفر - 6 تیر

جشن تیرگان - 13 تیر

جشن خام خواری - 15 تیر

جشن امردادگان - ٧ امرداد

جشن چله تابستان - ١٠ امرداد

گاهنبار میدیوشم - 15 امرداد ( 15 تیر )

نوروز بل - ١٧ امرداد

جشن مَی خواره - 18 امرداد

جشن فغدیه ( جشن خنکی هوا ) - ١ شهریور

جشن شهریورگان - ۴ شهریور

خزان جشن - ٨ شهریور

بازار جشن - ١۵ شهریور

 

پاییز :

جشن میتراکانا - 1 مهر

جشن مهرگان - ١۶ مهر

جشن آبانگان - 10 آبان

گاهنبار ایاثرم - 15 آبان

جشن آذرگان - 12 آذر

شب یلدا (چله ) ، گاهنبار میدیارم - 30 آذر

 

زمستان :

جشن زایش خورشید ، نخستین جشن دیگان - 1 دی

بازار جشن - 5 دی

دومین جشن دیگان - 8 دی

جشن گیاه خواری - 14 دی

سومین جشن دیگان - 15 دی

جشن درفش ها - 16 دی

اسپندگان ( سپندارمذگان ) - ۵ اسفند ( ٢٩ بهمن )

جشن چهارشنبه سوری

چهارمین جشن دیگان - 23 دی

جشن بهمنگان - 2 بهمن

جشن سده - 10 بهمن

جشن میانه ی زمستان - 15 بهمن

گاهنبار همس پت مدم - 29 اسفند