تبلیغات
تمدن پرشکوه ایران باستان - ایرانیان بپا خیزید ، نوروز را هم دارند از ما میگیرند.

نوروز هم دارن از ما میگیرن غیرت نشون بده

  دی 1388 
  سازمان ملل متحد نظر سنجی بزرگی
را در ارتباط با ثبت جهانی نوروز انجام داده

است مبنی بر این که اگر یک میلیون نفر

از ایران به سازمان ملل ایمیل بفرستند

این روز به نام ایران ثبت خواهد شد اما

اگر به اندازه کافی ایمل زده نشود این
روز
 به نام افغانستان ثبت خواهد شد.

از حق کشورتان دفاع کنید و نگذارید که نام ایران و
 ایرانی از جهان محو شود.نگذارید که بلایی که بر سر
 خلیج فارس ما آمدبر سر نوروز ما هم بیاید